Africa Wood Grow Foundation

Dream about a tree and start with a seed.
Roeland Lelieveld

De stichting heeft ten doel het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara door het duurzaam beheren en onderhouden van biodiversiteit van flora en fauna, het verbeteren van lokale kennis op het gebied van duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Graag ontvangen we donaties door een bedrag over te boeken naar de bovenstaande bankrekening! Je kan eventueel ook doneren via GeefGratis (8% commissie) of doneren met PayPal (1,5% + 0,35 EUR commissie).

Ons beleid

Ons beleid is gericht op herstel van het ecosysteem in het binnenland van Kenia. Dit proces ondersteunen we door het aanplanten van lokale boomsoorten op het eigen land van lokale boeren. De bomen bieden schaduw en de wortels houden water en voedingsstoffen vast. Dit heeft een positief effect op de opbrengst van de grond voor de lokale boer. Het microklimaat dat ontstaat tussen de bomen heeft een positief effect op de flora en fauna en het klimaat in het gebied.

Africa Wood Grow Foundation is geboren uit de bevlogenheid van onze bestuursleden. Ieder vanuit een persoonlijke drijfveer draagt bij aan natuurherstel in geërodeerde en ontboste gebieden ten zuiden van de Sahara.

Wij investeren doorlopend in de lokale gemeenschap en in lokale samenwerkingsverbanden, ter verspreiding en ter deling van kennis.

We achten het van groot belang om de lokale gemeenschap beter bewust te maken van de effecten van overmatige begrazing, houtkap en uitputting van landbouwgrond. We ondersteunen de lokale gemeenschap bij het opbouwen van een duurzaam agrarisch economisch systeem. Verslagen van onze projecten zijn beschikbaar.

Uw bijdrage wordt direct gebruikt voor de aanplant van jonge boompjes bij lokale boeren. Wij doen niet actief aan fondsenwerving. Donateurs vinden ons via sociale media, onze website of via-via.

Wij belonen onze bestuurders niet. Zij stellen hun tijd vrijwillig beschikbaar voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Op dit moment hebben we geen personeel in dienst. We hebben dan ook geen apart beloningsbeleid voor personeel.

Het is natuurlijk mogelijk om onze projecten te komen bezoeken. Ook zal er een platform worden geboden aan andere mensen (zoals studenten die een stage willen lopen) die actief een bijdrage willen leveren aan onze activiteiten, en willen leren van onze lokale aanpak.

Het bestuur

Roeland Lelieveld (Voorzitter)
Roeland Lelieveld is oprichter van Africa Wood Grow (AWG). Na vijf jaar onderzoek richtte hij dit innovatieve bosbouwbedrijf op, in samenwerking met een lokale partner. Inmiddels zijn er bijna 20.000 bomen gepland, 320.000 m2 land gerestaureerd. Naast zijn full-time baan als (stedelijk) landschaps ingenieur, heeft hij zijn vrije tijd (en spaargeld) geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze droom.
Jurjen Ververs (Secretaris)
Jurjen is sinds 2005 betrokken bij landrestauratie projecten in Afrika. Hij heeft de hogere agrarische school afgerond en verschillende stages in Afrika gedaan. Dankzij de combinatie van opleiding en de vele onderzoeksreizen weet Jurjen als geen ander hoe landrestauratie en productie samen kunnen gaan. Als betuurslid en secretaris van de stichting kan hij landdegradatie op een practisch en op grote schaal tegen gaan.
Mart van den Berg (Penningmeester)
Mart is zijn loopbaan in 1970 begonnen op een groentekwekerij in Haarlem. Na een jaar stapte hij over naar de schoolwerktuinen in Amsterdam, waar hij basisschoolkinderen leerde hoe je groenten en bloemen kan kweken. Van 1974 tot 1982 was hij als ontwikkelingswerker actief voor Terre des Hommes en SNV in Burundi, Bangladesh en Niger. Van 1982 tot 2005 werkte hij achtereenvolgen als leraar, coordinator en directeur bij het Clusius College in Noord Holland. In 2005 ging Mart met pre-pensioen en werkte sindsdien als vrijwilliger voor Stichting Sanghimala en SHBN in Nepal, voor VSO in Nigeria en Sri Lanka, en voor Stichting Perspectief 3000 in Bangladesh. Sinds 2013 is Mart ook PUM Senior Expert en verzorgde korte advies missies in Vietnam en Madagascar.

Oprichting

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereiding van onze projecten en de oprichting van deze stichting. We zijn erg gelukkig met de menselijke expertise die we in deze stichting bijeenbrengen.

Eerste pilot

We zijn inmiddels een eerste pilot gestart in Kenia. 5 boerinnen, 4 boeren en 1 school zijn bereid om Melia Volkensii bomen op hun land te planten die door de stichting beschikbaar worden gesteld.

Opschalen boeren project naar 100 boeren.

De bedoeling is uit eindelijk zoveel mogelijk boeren de transitie te laten maken richting bomen planters. Denk aan: bosbouw, agroforestry, voedsel bos en permacultuur. We gaan als volgt te werk:

1) 100 Keniaanse boeren in Kitui voorzien van ieder 30 bomen;

2) een training leveren over boomverzorging voor elk type aangeboden boom en uitleg over agroforestry methoden;

3) het organiseren en faciliteren van een bijeenkomst gericht op bewustwording en kennis uitwisseling: - Bewustwording van de veranderingen in het landschap, de regenval en voedselvoorziening in de afgelopen decennia op basis van hun eigen ervaringen; - Bewustwording van de oorzaken en belangrijke ecologische rol van bomen daarin, op basis van een presentatie door boeren uit de succesvolle pilotfase die dit inmiddels zelf hebben ervaren;

4) Waar nodig samen earthworks aanleggen om erosie tegen te gaan en het schaarse regenwater zoveel mogelijk op te vangen en vast te houden;

De totaalkosten van het project zijn EUR 15.000,-, wat neerkomt op EUR 5,- per boom. Dit wordt besteed aan: • 30 bomen per boer, 3000 in totaal. • een training. • een bijeenkomst gericht op bewustwording en kennisuitwisseling.

De kosten

Dit is inclusief inhuur van lokale medewerkers voor de logistiek en training. De Nederlandse organisatoren krijgen alleen hun onkosten vergoed.

Vragen?

Neem contact op met ons via info@forestmarketfoundation.org.