Forest Market Foundation

Dream about a tree and start with a seed.
Roeland Lelieveld

De stichting heeft ten doel het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara door het duurzaam beheren en onderhouden van biodiversiteit van flora en fauna, het verbeteren van lokale kennis op het gebied van duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons beleid

Ons beleid is gericht op herstel van het ecosysteem in het binnenland van Kenia. Dit proces ondersteunen we door het aanplanten van lokale boomsoorten op het eigen land van lokale boeren. De bomen bieden schaduw en de wortels houden water en voedingsstoffen vast. Dit heeft een positief effect op de opbrengst van de grond voor de lokale boer. Het microklimaat dat ontstaat tussen de bomen heeft een positief effect op de flora en fauna en het klimaat in het gebied.

Stichting Forest Market Foundation is geboren uit de bevlogenheid van onze bestuursleden. Ieder vanuit een persoonlijke drijfveer draagt bij aan natuurherstel in geërodeerde en ontboste gebieden ten zuiden van de Sahara.

Wij investeren doorlopend in de lokale gemeenschap en in lokale samenwerkingsverbanden, ter verspreiding en ter deling van kennis.

We achten het van groot belang om de lokale gemeenschap beter bewust te maken van de effecten van overmatige begrazing, houtkap en uitputting van landbouwgrond. We ondersteunen de lokale gemeenschap bij het opbouwen van een duurzaam agrarisch economisch systeem. Verslagen van onze projecten zijn beschikbaar.

Uw bijdrage wordt direct gebruikt voor de aanplant van jonge boompjes bij lokale boeren. Wij doen niet actief aan fondsenwerving. Donateurs vinden ons via sociale media, onze website of via-via.

Wij belonen onze bestuurders niet. Zij stellen hun tijd vrijwillig beschikbaar voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Op dit moment hebben we geen personeel in dienst. We hebben dan ook geen apart beloningsbeleid voor personeel.

Het is natuurlijk mogelijk om onze projecten te komen bezoeken. Ook zal er een platform worden geboden aan andere mensen (zoals studenten die een stage willen lopen) die actief een bijdrage willen leveren aan onze activiteiten, en willen leren van onze lokale aanpak.

Het bestuur

Roeland Lelieveld (Voorzitter)
Roeland Lelieveld (29) is oprichter van Africa Wood Grow (AWG). Na vijf jaar onderzoek richtte hij dit innovatieve bosbouwbedrijf op, in samenwerking met een lokale partner. Inmiddels zijn er bijna 10.000 bomen gepland, 170.000 m2 land gerestaureerd. Naast zijn full-time baan als (stedelijk) landschaps ingenieur, heeft hij zijn vrije tijd (en spaargeld) geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze droom.
Jurjen Ververs (Secretaris)
Jurjen is sinds 2005 betrokken bij landrestauratie projecten in Afrika. Hij heeft de hogere agrarische school afgerond en verschillende stages in Afrika gedaan. Dankzij de combinatie van opleiding en de vele onderzoeksreizen weet Jurjen als geen ander hoe landrestauratie en productie samen kunnen gaan. Als betuurslid en secretaris van Stichting Forest Market kan hij landdegradatie op een practisch en op grote schaal tegen gaan.
Mart van den Berg (Penningmeester)
Mart is zijn loopbaan in 1970 begonnen op een groentekwekerij in Haarlem. Na een jaar stapte hij over naar de schoolwerktuinen in Amsterdam, waar hij basisschoolkinderen leerde hoe je groenten en bloemen kan kweken. Van 1974 tot 1982 was hij als ontwikkelingswerker actief voor Terre des Hommes en SNV in Burundi, Bangladesh en Niger. Van 1982 tot 2005 werkte hij achtereenvolgen als leraar, coordinator en directeur bij het Clusius College in Noord Holland. In 2005 ging Mart met pre-pensioen en werkte sindsdien als vrijwilliger voor Stichting Sanghimala en SHBN in Nepal, voor VSO in Nigeria en Sri Lanka, en voor Stichting Perspectief 3000 in Bangladesh. Sinds 2013 is Mart ook PUM Senior Expert en verzorgde korte advies missies in Vietnam en Madagascar.

Oprichting

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met de voorbereiding van onze projecten en de oprichting van deze stichting. We zijn erg gelukkig met de menselijke expertise die we in deze stichting bijeenbrengen.

Eerste pilot

We zijn inmiddels een eerste pilot gestart in Kenia. 5 boerinnen, 4 boeren en 1 school zijn bereid om Melia Volkensii bomen op hun land te planten die door de stichting beschikbaar worden gesteld.